Take Over KZINE

By on March 12, 2014 in Archive, Events

kzine årsmöte 2014

After a long and eventful year, the time has come for us to give up our title as the KZINE Board. As our yearly meeting is coming up on the 25th of March, it is time for you to send in your applications and convince us that you deserve to Take Over KZINE!

The deadline for applications to the board as well as the last day to make motions to be brought up at the meeting is Thursday the 20th of March. To make a motion, write a specific, clear and concise suggestion that you think will make KZINE better. We would love to hear your ideas and thoughts! Send your motion to contact@kzine.se.

If you are interested in applying to the board and taking over KZINE, send a motivation as to why you think you would be suited as a specific position in the KZINE board to contact@kzine.se, and we will contact you for an interview. This year, we have changed some of the positions in the Board slightly in order to make the inner workings of KZINE more efficient as well as make more room for articles in English. You can read about what the different positions entail here:

President

As the President of KZINE, you have the power! If you are a natural leader with good social skills and a passion for journalism, this is the position for you. As the President you will be expected to lead your team, the board, and work to develop KZINE as successful and vibrant a magazine as possible! You will also organize events, brainstorm new ideas and delegate tasks among your team.

English Editor

As the Editor, you are the brain of KZINE. If you speak fluent English, love reading and writing and are ready to take on a challenge at any time, you could be KZINE’s new English Editor! In this position, you will have the responsibility to read and edit all English language articles and texts that are submitted to KZINE. You will also be in charge of publishing articles at certain times.

Swedish Editor

Are you a real Swedish nerd? Do you correct your friends’ spelling and grammar? Then this is the position for you! As the Swedish Editor, you are in charge of reading, editing and publishing all Swedish language texts and articles on KZINE.se. You will work together with the other Board members as well as writers to bring entertainment and information to your fellow KG students!

Webmaster

The Webmaster has the real power in KZINE. If you have a real knack for IT, media and graphic design, this is the position for you! The Webmaster is in charge of the website, Facebook group and the graphic design. The face of KZINE is in your hands!

Picture Editor

Do you have a passion for photography, film and illustration? Then you might be KZINE’s next Picture Editor! In this position, you will take pictures for different articles as well as make illustrations or film and photograph school events. You will work together with the other Editors to make sure everything that is published on KZINE is at a high standard.

Financial Manager

Do you love money? Are you 18 years or older? As KZINE’s Financial Manager you will work with handling accounts, internet banking and making transactions. When the Board has a new idea for a project it is your responsibility to apply for funding and find sponsors.

Secretary

Writing. Small talk. Documents. Coffee. Do these words appeal to you? Then you are the person we are looking for! The KZINE secretary is in charge of documenting each meeting as well as brainstorming new ideas with the board and drinking copious amounts of coffee. Transparancy will be your middle name.

 

Ta över KZINE

Efter ett långt och händelserikt år är det dags för oss att ge upp vår titel som KZINEs styrelse. Eftersom vårt årsmöte är den 25 mars är det dags för dig att skicka in din ansökan och övertyga oss om att du förtjänar att Ta över KZINE!

Sista ansökningsdag till styrelsen samt deadline för att skicka in motioner till mötet är torsdagen den 20 mars. För att motionera, skriv ett specifikt, tydligt och konkret förslag som du tror kommer att göra KZINE bättre. Vi vill gärna höra dina idéer och tankar! Skickat din motion till contact@kzine.se.

Om du är intresserad av att söka till styrelsen och ta över KZINE, skicka en motivering till varför du tror att du skulle skulle passa som en specifik post i KZINE-styrelsen till contact@kzine.se, så kontaktar vi dig för en intervju. I år har vi ändrat några av posterna i styrelsen en aning för att göra arbetet i KZINE effektivare och göra mer plats för artiklar på engelska. Du kan läsa om vad de olika positionerna innebär här:

Ordförande

Som KZINEs ordförande har du makten! Om du är en naturlig ledare med god social kompetens och en passion för journalistik är detta posten för dig. Som ordförande kommer du att förväntas leda ditt lag, styrelsen, och arbeta för att utveckla KZINE och den till en så framgångsrik och innovativ tidning som möjligt. Du kommer även anordna evenemang, brainstorma nya idéer och delegera uppgifter till ditt team.

Engelsk chefredaktör

Som redaktör är du hjärnan bakom KZINE. Om du talar flytande engelska, älskar att läsa och skriva och är redo att ta an en utmaning när som helst är det kanske dig vi letar efter! I denna post kommer du att ha ansvar för att läsa och redigera alla engelska artiklar och texter som skrivs till KZINE. Du kommer också att ansvara för att publicera artiklar vid passande tider.

Svensk chefredaktör

Är du en riktig språknörd? Brukar du korrigera dina vänners stavning och grammatik? Då är denna post för dig! Som den svenska redaktören är du ansvarig för att läsa, redigera och publicera alla texter och artiklar på svenska. Du kommer att arbeta tillsammans med resten av styrelsen samt skribenterna för att förmedla underhållning och information till eleverna på KG!

Webbansvarig

Den verkliga makten över KZINE finner du i denna post. Om du har ett brinnande intresse för IT, media och grafisk design är det kanske dig vi letar efter! Som webbansvarig ansvarar du för webbplatsen och Facebook-gruppen samt den grafiska designen. KZINEs image är i dina händer!

Bildredaktör

Har du en passion för fotografering, film eller konst? Då kanske du är KZINEs nästa bildredaktör! I denna post kommer du att ta bilder eller göra illustrationer för olika artiklar samt filma och fotografera skolevent. Du kommer att arbeta tillsammans med de andra redaktörerna med att se till att allt som publiceras på KZINE har hög standard.

Ekonomiansvarig

Är du intresserad av pengar? Är du 18 år eller äldre? Som KZINEs ekonomiansvarig jobbar du med hantera konton, internetbank och göra transaktioner. När styrelsen kommit på en ny idé till ett projekt är det ditt ansvar att söka bidrag och leta sponsorer.   

Sekreterare

Skriva. Småprat. Dokument. Kaffe. Tilltalar dessa ord dig? Då är det kanske du vi söker! KZINEs sekreterare är ansvarig för att dokumentera varje möte och brainstorma nya idéer med styrelsen samt dricka kopiösa mängder kaffe.

By