Granskning av IB-affären

By on October 20, 2014 in Uncategorized
1919639_1708244632734042_2735195287512763911_n

Bild: Gavin Malavolta

Torsdagen den 16 Oktober blev förslaget att flytta programmet Internationell Baccalaureate (IB) från Kungsholmens Gymnasium (KG) till The International School of the Stockholm Region (ISSR) känt bland Kungsholmens elever. KGs elevkår, där 99,5% av skolans 1200 elever är medlemmar, gick omedelbart ut med att de såg oerhört negativt på förslaget. De uttryckte att en förflyttning skulle ta bort  “mycket av den grund som skolan står på”. I samma veva hade klassrepresentanterna från i stort sett alla klasser valt ut en “linjerepresentant” att representera linjen i det möte som hölls på fredagen gällande förslaget.

Under mötet var aulan fullsatt och varje linjerepresentant höll ett anförande för att uttrycka vad varje enhet tyckte om förslaget. Även lärare, alumnielever och andra instanser fick chans att uttala sig. När mötet var klart tog en delegation på sig uppdraget att skriva ett öppet brev som sammanfattade de åsikter som presenterats på mötet.

I en intervju med KZINE öppnar Peter Lyth, gymnasiechef för bl.a. KG som tar fram beslutsunderlaget, att fler linjer kan komma att tas bort.

Om efterfrågan skulle öka på svenska sektionen men inte internationella sektionen, kommer man flytta den internationella sektionen då också?

“Ja, men precis. Utifrån det som– då finns det ju risk att man säger det att det är högre tryck där. Men då måste man ställa en EN [Engelsk Natur, reds. anm] mot en svensk natur, då. I så fall.”

KZINE frågar även om liknelsen gällande att KG skull bli mer som Norra Real.

Men så att Kungsholmen blir mer som Norra Real, helt enkelt, och tar bort massa linjer?

“Om intresset för kör skulle försvinna, om intresset för natural science och social science skulle försvinna, ja då blir det ju så.”

Lyth öppnar senare i intervjun även för att körsektionen kan komma att tas bort om intresset sviktar. Han ser det beklagligt på detta, man får intrycket att han ser detta som ett led i en långt gående trend där fler naturklasser kommer till och resterande linjer blir mindre.

“När jag kom till skolan fanns det en svensk naturklass. Sen har det ökat till två, sen till tre. Jag tycker ju att det är tråkigt att det urholkar den speciella karaktären, det vill säga kör respektive internationella sektionen. Däremot var det så för kör också, för två år sedan var det var väldigt få som valde kör.”

Men vad var anledningen till att detta förslag presenterades från första början? KZINE har tagit del av handlingar, genomfört intervjuer och på annat sätt granskat ärendet.

Tanken var att IB skulle flyttas för att ge plats åt ytterligare två naturklasser på KG, detta då söktrycket hade varit högt och att fler elever skulle komma in på sitt förstaval. Något som dock inte bemötts är att IB på KG hade “flera förstahandssökande till en klass än de övriga skolorna hade till två eller även tre klasser”. Att läsa IB på Kungsholmen är den mest sökta inom IB, trots att andra skolor har fler klasser och marknadsför sitt program, något KG inte gör. Detta har framkommit i Kungsholmens Gymnasiums “Riskbedömning kring flytt av IB från Kungsholmens Gymnasium” som KZINE tagit del av.

Det faktum att de som inte kommer in på KG hamnar på Internationella Engelska Gymnasiet (IEG), en friskola och därigenom en konkurrent till Stockholms Stad verkar inte heller ha undersökts. De elever som inte kommer in på svensk Natur tenderar att gå på Norra Reals, eller annan kommunal Stockholmsskolas, motsvarighet istället.

Kungsholmens Gymnasium lyfter även fram att de inte kan kan ersätta IB-klasser med Naturklasser, detta då många av IB-elevernas lektioner genomförs i mindre grupper som kan använda sig av skolans grupprum medan detta inte är möjligt för en Naturklass. Detta i kombination med de aspekter som lyfts fram i KGs “konsekvensbeskrivning” av att ta in ytterligare en klass gör det tydligt att skolan helt enkelt inte har plats för naturklasser.

Hur ser det då ut på ISSR? KZINE har tagit del även av deras “konsekvensbedömning”. I den framgår det att en utökning skulle leda till stora negativa följder, för många elever gentemot kapaciteten samt övertalighet både på KG och ISSR är några exempel. Detta innebär att lärare skulle behöva sluta på båda skolorna enligt “först in sist ut”-principen, alltså att lärare skulle sägas upp i den ordning som de anställdes, inte efter den kompetens de anses ha. Detta innebär att flertalet lärare på internationella sektionen på KG skulle behöva ta avsked redan nästa år, att IBs flytt inte skulle märkas för de som redan går på skolan stämmer helt enkelt inte.

Under genomgången av de mail som KZINE tagit del av är det dock svårt att inte få intrycket av att vad som skulle vara en objektiv bedömning blivit färgat av vissa intressen. Detta gäller framförallt Peter Lyth, som uppger att det ingår i hans yrkesroll att vara objektiv. Han skriver i ett mail adresserat Jan Holmquist den 30 september, som kommentar efter att ha tagit del av ovan givna dokument att “Jag ser inga stora problem vare sig här eller på Kungsholmen”. Detta trots att det endast presenteras stora negativa konsekvenser av båda skolorna.

Vi frågar huruvida Lyth kan anse sig vara objektiv när det är tydligt att han tolkar uppgifterna på ett visst sätt. Han säger att han kan anses vara objektiv från stadens perspektiv och tar upp ett exempel.

“[…] den här frågan [om IB-flytten] var uppe för en [!] eller två år sedan. […] Den som då var gymnasiedirektör, det var en annan person. Och då så argumenterade jag för att det inte skulle ske och då blev det inte så för att jag argumenterade för det, vid det tillfället.”

Hur Jan Holmquist reagerar på beslutsunderlaget återstår att se. Något som är tydligt är dock att han känner starkt för lärare och elevers intressen, detta efter en kommentar han gav då han tillträdde posten.

“Målbilden som finns i Stockholm stämmer väl överens med den målbild jag har: det nära ledarskapet och verksamheten i centrum. Det är i mötet mellan lärare och elev det händer. Det mötet måste alla som arbetar inom en utbildningsförvaltning ha fokus på”.

I och med att det öppna brev som skapades efter mötet i en fullsatt aula, där både elever och lärare deltog, har skrivits under av över 1000 personer är det tydligt hur de står. Även den politiska aspekten är tydlig; F!, S och V som nyligen vunnit majoritet har profilerat sig i frågan om mångfald i skolan.

I morgon, tisdag, kommer Jan Holmquist på besök till skolan och då kommer det bli tydligt var eleverna står. Ett första möte kommer därefter att hållas i utbildningsnämden där antalet platser per program kommer presenteras. Det formella beslutet kommer sedan att klubbas i november.


By