Håll huvudet kallt och handla smart/Keep Calm and Be Smart

By on December 1, 2015 in Columns

12053408_708150489288826_1031932655_n-411x620

Terrordåden i Paris är en attack mot det fria samhället. Mot våra demokratiska ideal om allas lika värde, yttrandefrihet och religionsfrihet. Vad värre är också en attack mot oss som människor, mot våra liv. Helt vanliga, oskyldiga människor mördades. De var dådens måltavla. Det är bara att hålla med president Hollande om att Frankrike är i krig. Men när man är i krig måste man tänka rationellt och strategiskt.

Tyvärr är sansat inte hur man tenderar att agera vid tillfällen som detta. Ett dåd av denna avskyvärda karaktär skapar istället skräck och hat. Två känslor som bidrar till det absolut sämsta omdöme man kan tänka sig. Det är helt naturligt att känna sådana känslor, när man blir skadad vill man slå tillbaka. Alla människor är så. Problemet är att terrorister vet det. Det är syftet med terrorism, att skapa terror. Vårt naturliga, reflexmässiga svar på terrorattacker är barnsligt förutsägbart, särskilt på en samhällelig nivå. Människor i grupp agerar ännu mer känslostyrt och oreflekterat än individer. Det som en masspsykos, ett ohämmat begär att skydda sig själv och skada, förgöra, fienden. En naturlig reflex. Precis som ISIS vill att vi ska handla.

Det kan verka oförståeligt, varför skulle de vilja att vi går i krig mot dem? För att ISIS ideologiska grund är ett hat mot västvärlden, och framförallt USA. Folket i Mellanöstern har länge känt sig angripna av västvärlden. Av förklarliga skäl. De senaste 2 decennierna har USA lett 5 militära kampanjer i regionen. Amerikanska trupper har fram till 2011 haft en konstant närvaro i Irak, och drönarattacker fortsätter att ske oavbrutet. För varje drönare som dödar civila skapas nya terrorister. En överväldigande majoritet av drönarna missar sina mål och av de som lyckas leder nästan alla även till oskyldiga dödsoffer. När bombraiderna startar igen efter Parisdåden, och om USA åter skickar in marktrupper kommer känslan av vara angripna bara att stärkas. De människor som förlorar anhöriga till följd av västerländska aktioner känner samma hat mot oss som vi gör mot ISIS. Vi kommer bara skapa fler fiender.

Hur jobbigt det än känns när vi fortfarande lider av attacken så nära inpå får vi inte agera direkt mot ISIS. Vi måste begränsas oss till att bekämpa dem indirekt. Men det ska göras ordentligt. Beväpna och träna kurderna och andra vänligt sinnade regionala grupper, främja skapandet och spridandet av en tydlig moderat muslimsk ideologi, sprid demokratiska värderingar och ideologi, och stoppa Saudiarabiens spridande av Wahhabism, den ideologiska strömning av radikal islamism som ligger till grund för såväl ISIS som al-Qaida, Boko Haram och Talibanerna! Om nu detta är krig måste vi utarbeta en riktig strategi, inte låta oss förblindas av hat och skräck.

—————————————————

The Paris attacks are an attack on our free society, an attack on our democratic ideals of equality, freedom of speech and religion. Even worse, they are an attack against us as people, against our lives. Ordinary, innocent people were murdered. They were the targets of the attack. One cannot but agree with president Hollande that France is at war. And when you are at war you must think rationally and strategically.

However, one does not tend to act soberly in these kinds of situations. Instead, an attack of this abominable nature creates fear and hate, two emotions that contribute to the worst kind of decision making. It is completely natural to feel these emotions, when attacked you want to strike back. Everyone is like that. Problem is, terrorists know that people act like this. That is the goal of terrorism, to create terror. The clue is in the name. Our natural reflex response to terrorist attacks is ridiculously predictable, especially on a societal level. People en masse act even more on emotion and without thinking than individuals do. It is like a mass psychosis, an uncontrollable need to defend oneself and to destroy the enemy. A natural reflex. Just the way ISIS wants us to act.

It might seem extraordinary, why would they want us to wage war on them? Because ISIS’ ideological foundation is based on hatred towards the West, the US in particular. The people of the Middle East have felt attacked by the West for a very long time. And for good reason. During the last two decades the US has led five military campaigns in the region. American troops have, until 2011, maintained a constant presence in Iraq, and drone strikes still continue ceaselessly. Every drone that kills civilians creates new terrorists. An overwhelming majority of drones miss their targets, and of those that don’t, almost all of them have collateral casualties. When bomb raids start in wake the Paris attacks, and if the US once again put boots on the ground, the feeling of being attacked will just increase. Those who lose relatives and friends to Western interventions feel the same hatred towards us as we do towards ISIS. We will just make more enemies.

As difficult as it must feel so soon after the Paris Attacks, we must not act directly against ISIS. We are limited to fighting them indirectly. However, this has to be done properly: arm and train the Kurds and other friendly regional factions, promote the forming and spreading of a clear moderate Muslim ideology, spread Western democratic ideology, and stop Saudi Arabia’s promotion of Wahhabism, the ideological school of Islam that forms the basis of ISIS as well as al-Qaeda, Boko Haram and the Taliban! If this is war, we must form a real strategy and not be blinded by hate and fear.


By