Utredning av revisionsberättelsen – Del 2 Lånet till KGIF

By , and on March 14, 2016 in Elevkåren

Money_Cash

 

Utöver problematiken kring prissänkningen av insparksbiljetterna menar Elevkårens revisorer att styrelsen har misskött hanteringen av ett lån på 30 000 kr till KGIF. De menar att delar av skulden avskrivits som en form av direktbidrag och att rent juridiskt sett är lånet ogiltigt eftersom den ena parten var minderårig. KZINE har pratat med Elevkårsstyrelsen och KGIF som bemöter kritiken. 

Angående lånet till KGIF fanns det också en hel del frågetecken. Revisionsberättelsens byråkratiska formuleringar och diffusa referenser behövde klaras upp, så vi vände oss till dem för ett förtydligande kring vad de faktiskt vill säga genom att referera till svensk lagstiftning.

Vi anser inte att elevkårens förtroendevalda begått brottslig handling – i så fall hade vi varit skyldiga att polisanmäla saken. Vi ser emellertid att elevkåren har brustit i sin hantering av avtal och därmed inte hanterat elevkårens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Elevkåren har lånat ut pengar utan att ha ordentligt stöd i något giltigt avtal för att kunna driva in dessa pengar. Mer specifikt går avtalets giltighet att klandra dels på grund av skattmästarens jäv (jfr 6 kap. 10 § lagen om ekonomiska föreningar)* och dels på grund av att motparten var minderårig när avtalet skrevs (jfr 9 kap. 1 § föräldrabalken)**.

Vi kontaktade även elevkårsstyrelsen för en kommentar på revisionens anklagelser om “direkbidrag”. Styrelsen menar på att fördelningen av vinsten från matchen om 50/50 inte var ett “omformulerat direktbidrag” utan en logisk konsekvens av arbetsfördelningen mellan KGIF och Elevkåren. Styrelsen påpekar att de har skrivit detta tidigare i artikeln “Ett svar från elevkårsledningen” (kzine.se/2015/11/ett-svar-fran-elevkarsledningen). De citerar från sitt tidigare svar: Elevkårsledningens uppgift i evenemanget är huvudsakligen logistik samt planering och KGIFs huvuduppgift omfattar lagen vilket gör matchen möjlig. Båda parterna har hjälpts åt och är nödvändiga för att göra denna match så bra som möjligt.” De påpekar att denna vinstfördelning har varit offentligt väldigt länge men att revisionen inte har kommunicerat att detta skulle vara ett problem förrän nu.

Vidare sökte vi även skattmästare Martina L för svar då hon är den person som på flertal punkter attackeras. Revisionen ansåg att hon var jävig och därför inte borde varit med i besluten kring den amerikanska fotbollsmatchen och cheerleadingdräkterna.

I vilken utsträckning var du medveten om problematiken (Karin Ö var minderårig, jävighet) med lånet till KGIF?

Det var mycket jag inte fått kunskap om vid mina överlämningsmöten där föregående skattmästare (som nu är revisor) hade möjligheten att lära mig det som jag behövt kunna för att inte begå misstagen, och det är mycket jag fått lära mig på egen hand, precis som de flesta i ledningen. Till exempel har jag och resten av styrelsen inte varit kunniga i hur man skriver ett professionellt avtal […]. Ett annat exempel på bristande kunskap är av ordet jävighet, som jag nyligen fått lära mig, därför satt jag med på mötet när beslutet om lånet togs. Men personligen trodde jag inte att det skulle vara ett problem då jag inte kunde ta ett beslut utan resten av styrelsen och resten av styrelsen röstade för lånet.

Även ordförande Temisan Hambraeus bekräftar att det främst är okunskap som orsakade problemet med kontraktet. Han framhåller även att beslutet togs av hela styrelsen och att det inte spelade någon roll att skattmästaren var närvarande. Lånet till KGIF var ett förslag som styrelsen röstade igenom och beslutet var oberoende av det faktum att skattmästare kan ha ansetts varit jävig i frågan. Jag satt inte på tillräckliga kunskaper om avtalsskrivning när avtalet skrevs vilket är anledningen till att jag inte såg de misstag som fanns i avtalet.

Dock kvarstår många frågetecken kring pengarna. Hur stor blev vinsten egentligen? Och är lånet återbetalat? Martina L svarar: Alla siffror står i dokumentet [årsmöteshandlingarna], men det var över 1000kr i vinst. Eftersom vi inte fått fakturan från Lidingö stad (i princip alla kostnader för eventet) så vet vi inte än hur mycket vi kommer gå i vinst med. Men om fakturan ligger på under det som beräknats [reds. anm. med vinsten 1000 kr] eller inte alls kommer (eftersom den inte kommit på flera månader) så blir vinsten oerhört mycket större för både elevkåren samt KGIF.

Hon berättar vidare att pengarna som ska återbetala lånet kommer ifrån cheerleaders själva och från den del av vinsten som tillföll KGIF. I dagsläget är det ca 4000kr kvar av skulden [reds. anm. fakturan från Lidingö stad har nu erhållits och hela skulden blev avbetalad då då kostnaden var lägre än tidigare beräknat]. Vi sökte även KGIF för att fråga varför de inte skrev under kontraktet trots att deras andel av vinsten ska användas för att återbetala lånet. Deras svar lyder: 

Till en början var det cheerleadinglaget som skulle köpa in dräkterna, inte KGIF. Martina och Alexandra, båda aktiva inom Elevkåren, köpte in dräkterna och fick den i frågan nämnda personen att skriva under köpet då hen inte ingår i elevkåren. Personen i fråga [reds. anm. Karin Ö] blev informerad om att hen behövde skriva under då hen var den av de involverade som inte ingick i elevkårens ledning. Lånet involverade två parter, Elevkåren och personen i fråga som agerade utifrån Kungsholmens Gymnasiums Cheerleadinglags vägnar. Frågan berörde därför i stunden inte KGIF.” 

Enligt Martina L var det dock alla cheerleadingtränare [reds. anm. inklusive Karin Ö] som gjorde inköpet av dräkterna, inte bara de två som KGIF nämner.

Karin Ö har valt att inte kommentera händelsen.


*6 kap 10 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga frågor rörande avtal mellan honom och föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

**9 kap 1 § Den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som skall gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Lag (1994:1433). 


By , and