Utredning av revisionsberättelsen – oklippta intervjuer

By , and on March 14, 2016 in Archive, Elevkåren

Revisionen (Det var revisorerna Nicklas, Henrik, Alexandra och Amalia som svarade på våra frågor).
-Skulle ni kunna förtydliga vilka lagar ni anser har brutits i och med hanteringen av lånet och kontraktet?

Vi anser inte att elevkårens förtroendevalda begått brottslig handling – i så fall hade vi varit skyldiga att polisanmäla saken. Vi ser emellertid att elevkåren har brustit i sin hantering av avtal och därmed inte hanterat elevkårens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Elevkåren har lånat ut pengar utan att ha ordentligt stöd i något giltigt avtal för att kunna driva in dessa pengar. Mer specifikt går avtalets giltighet att klandra dels på grund av skattmästarens jäv (jfr 6 kap. 10 § lagen om ekonomiska föreningar) och dels på grund av att motparten var minderårig när avtalet skrevs (jfr 9 kap. 1 § föräldrabalken).

-Varför kritiseras endast två personer i styrelsen för sänkningen av biljettpriserna när sannolikt hela styrelsen var medveten om denna förändring?

Under vår granskning framkom att elevkårens skattmästare och sociala utskottets ordförande var de som tog beslutet att ändra biljettpriset från det som ledningsgruppen beslutat. Enligt de styrdokument som finns i Elevkåren saknade de befogenhet att fatta det beslutet, och de bör istället ha insett att beslutet ankom på styrelsen. I och med att skattmästaren har i uppgift att förvalta elevkårens ekonomi och bär skattmästaren det ekonomiska ansvaret, och beträffande sociala utskottets ordförande har vi inte haft skäl för att misstänka att denne har agerat på ett sätt som är klanderbart nog för att vägra ansvarsfrihet.

-Tror ni att en lösning skulle kunna vara att söka ekonomiskt kompensation från eleverna med tanke på att det faktiskt var dem som gick på den “rabatterade” insparken?

Huruvida elevkårens förtroendevalda vill höja eller sänka biljettpriset är upp till dem, och i regel ingenting vi revisorer har någon åsikt om såtillvida det beslutas på rätt sätt och elevkårens ekonomi inte misskötts. Vi revisorer har därför ingen åsikt i saken.

-Vilka kan de konkreta konsekvenserna bli om årsmötet följer ert förslag?

Konkret innebär att ej bevilja ansvarsfrihet en tydlig markering från årsmötet att ordförande och skattmästare ej fullgjort sina uppdrag eftersom deras förvaltning får anses – inom flera områden – ha varit undermålig. Vägrad ansvarsfrihet har därtill en civilrättslig innebörd, och ger Elevkåren vissa möjligheter att på juridisk väg söka ersättning för skada som Elevkåren åsamkats av de ledamöter som ej beviljats ansvarsfrihet.

-Utöver allt som redan framkommer i revisionsberättelsen, har ni några övriga kommentarer?

Vi uppmanar alla medlemmar att engagera sig i elevkårens verksamhet för att fortsätta göra Kungsholmens Gymnasiums Elevkår till Sveriges bästa elevkår.

 

Elevkårens styrelse

-Givet KGIFs goda resurstillgångar, och det faktum att de redan stod i skuld till er, hur kan ni förklara vinstfördelningen av överskottet från den amerikanska fotbollsmatchen?


Det är inte mer än rimligt att vi delar på vinsten givet att KGIF är en så pass stor del av matchen och arbetet kring den. Det hade sett likadant ut oavsett vilken förening det handlat om, såvida vi gjort en liknande bedömning av arbetsinsats och delaktighet.

-Revisorerna ser fördelningen 50/50 som ett omformulerat direktbidrag, hur ser ni på detta?/hur såg ni på situationen när detta beslut togs?

Hersbymatchen grundar sig i ett samarbete mellan Hersby Gymnasiums elever och Kungsholmens Gymnasiums elever. Både vi i elevkårsledningen och KGIF fick frågan om vi ville genomföra eventet med Hersbys Amerikanska Fotbollsförening (HAFF) och vi ansåg att ett samarbete mellan KGIF och elevkåren skulle vara det mest lämpliga. I och med att vi båda fick förfrågan och bestämde oss för att samarbeta kändes det även som en självklarhet att dela på vinsten. Hade KGIF genomfört eventet själva hade de fått hela vinsten – nu utförde de Kungsholmens halva av eventet och förtjänar därför halva vinsten.

Att ledningen försökt dölja ett “kontroversiellt direktbidrag” från medlemmarna stämmer inte överhuvudtaget, och vi vill påminna både medlemmarna men särskilt revisionen om att detta redan finns beskrivet för medlemmar i svaret som skrevs i ett debattinlägg i KZINE i november, vilket kan hittas här: kzine.se/2015/11/ett-svar-fran-elevkarsledningen

“Den amerikanska fotbollsmatchen är ett samarbete mellan Kungsholmens Gymnasiums Elevkår och Kungsholmens Gymnasiums Idrottsförening. Elevkårsledningens uppgift i evenemanget är huvudsakligen logistik samt planering och KGIFs huvuduppgift omfattar lagen vilket gör matchen möjlig. Båda parterna har hjälpts åt och är nödvändiga för att göra denna match så bra som möjligt. Eventet har sedan förra året blivit större och då KGIF ansvarar för lagen, vilka är en stor del av eventet, ansåg vi att ett samarbete var självklart. Arbetet är lika fördelat och därav delas vinsten från eventet på de båda parterna.”

Det är för oss märkligt att revisionen ser detta som ett omformulerat direktbidrag då detta inte kommunicerats från dem tidigare – trots att vår förklaring funnits offentlig sedan slutet av året.

– Hur ser ni på att revisorerna anser att KGIF:s stadgar bryter mot demokratiska principer, hur förhåller ni er till detta gällande lån/föreningsbidrag?

Vi tror att det blir lättare att förstå detta om revisionen blir direkt citerad där formuleringen gjorts: “Styrelsen har därför allvarligt brustit i sitt ansvar, genom sitt handlande utsatt elevkåren för väsentlig risk och därtill försökt dölja att ett omfattande samt kontroversiellt direktbidrag i praktiken lämnats till KGIF – en förening vars stadgar bryter mot demokratiska principer som bör efterföljas i officiella elevföreningar.”

Först och främst ligger det långt utanför revisionens befogenhet att utföra en bedömning av en elevförenings stadgar eller verksamhet, och dessutom är bedömningen som gjorts inte på något sätt objektiv. Granskning och evaluering av elevföreningar bör enbart göras ledningen och således inte revisorerna.

Vi bedömer dock att delar av KGIF:s stadga är problematiskt formulerad. Detta är något som borde tagits hand om av tidigare elevkårsledningar, då detta inte är ett nytt problem. Anledningen till varför stagarna ser ut som de gör just nu är att idrottslärarna inte låter förtroendevalda elever ha för stort eget inflytande över gymmet. Utan gymmet får KGIF svårare att bedriva verksamhet, verksamhet som är uppskattad av många medlemmar. Vi ser fotbollsmatchen som ett av de event som medlemmar uppskattar, och KGIF är som tidigare beskrivet en väldigt viktig del för att den ska kunna bli av.

Vi har haft möten med idrottslärarna och KGIF om detta problem och har i och med dessa kommit fram till en lösning som ska presenteras på KGIF:s årsmöte.

-Hur såg beslutsprocessen ut i och med biljettprissänkningen för insparken?

Vi röstade till att börja med för att priset skulle sättas till 170 kr styck, vilket betydde att vi skulle gå med 10 kr i vinst per såld biljett (900 biljetter skulle säljas). Tiden efter att detta röstats igenom diskuterades det om det verkligen var i medlemmarnas intresse att betala ett pris som är relativt högt jämfört med andra insparksfester, och där vi fortfarande går med vinst, när budget redan såg så pass god ut. Det problem som revisionen uppmärksammat är att det aldrig togs ett formellt beslut av ledningsgruppen eller styrelsen – ett beslut som kräver en revidering (ändring) av budget. När det var dags att släppa marknadsföring hade inget beslut tagits och det gjordes därför ett förhastat beslut över telefon av skattmästare och ordförande för sociala utskottet att sänka priset till 150 kr. Ledningen var dock helt enig i detta, och de två ledamöterna agerade helt i förtroende till resten av ledningen, men det var aldrig något som klubbades officiellt under ett möte. Detta är misstaget som begåtts. Samtidigt sålde biljetterna slut – något vi verkligen inte kan garantera hade skett om biljettpriset legat på det klubbade 170 kr. På så sätt kan beslutet faktiskt ha räddat delar av verksamheten snarare än hämmat den. Det är oavsett omöjligt för revisionen att spekulera i om beslutet skadat verksamheten eller ej, då de inte kan ha förutspått utfallet av biljettförsäljningen om prissättningen sett annorlunda ut.

-Övriga kommentarer?

Elevkårsledningen är kritiska till revisionberättelsen då det finns många brister i revisionens arbete och även ifrågasättbara påståenden och antaganden vilket  medlemmarna bör vara medvetna om innan årsmötet.

Revisionen har inte under ett enda tillfälle besökt ett ledningsgruppsmöte vilket är allvarligt. Att inför revisionen inte införskaffat den insynen som medverkan under möten ger bidrar till känslan av att kritiken inte är baserad på korrekta grunder.

Revisionsberättelsen nådde ledningen via mail till ordförande kl 21:46 den 10 mars (deadline för möteshandlingar) med specifika uppgifter om att inte dela den vidare till resten av ledningen förrän efter en timme för att möjliggöra ändringar (den reviderade versionen nådde ledningen kl 22:13). Detta innebar att vi inte kunde dela den med medlemmarna förrän 22:46 utan att räkna med den tiden det tar att lägga in förslaget i handligarna. Detta är långt från optimala förhållanden och en styrelse kan inte förväntas få ett förslag kl 22:46 för att sedan släppa det till medlemmarna samma dag. Detta är anledningen till att möteshandlingarna släpptes en dag sent. Revisorerna kom sedan med anmärkningen att möteshandligarna var sena vilket vi anser var helt obefogat.

Att handligarna släpptes senare på dagen den 11 mars berode på att en medlem inte  ville att hens fullständiga namn skulle vara med i berättelsen och förde dialog med revisorerna om detta. Vi valde att vänta tills de hade beslutat om hur de skulle göra med handlingarna innan vi släppte allt.

Vidare har revisionen kommit med osaklig kritik gällande vår rekrytering av ny ledamot då vi inte kan klandras för att hen förvantat sig annorlunda från rollen.

I punkt (VI) Elevkårens hantering av lån kritiseras elevkåren för det avtal som skrevs gällande cheerleadingdräkter. Då styrelsen inte agerat med uppsåt och inte avsevärt skadat organisationen ser vi att revisionen bör komma med rekommendationer och konstruktiv kritik och förslag gällande hela situationen. Ja, vi hade inte tillräckligt med kunskap för att skriva avtalet men ett gott revisorsarbete går ut på att ge förslag som att göra mallar för avtal istället för att kalla det “amatörsmässigt utformat”. Detta är något som vi tycker genomsyrar hela berättelsen och visar att revisionen generellt påpekat fel och kritiserat men ej kommit med konstruktiv kritik vilket hade  behövts i denna situation. Snarare ser vi delar av kritiken som destruktiv.

Det vi ser som mest problematiskt är dock det faktum att revisionen uttalat sig i frågor som de varken har befogenhet eller kompetens att uttala sig i. De har gjort tolkningar som är upp till en dömande instans (som rätten) att göra; till exempel “Det faktum att Martina Löfqvist tillåtits närvara på styrelsemötet under den punkt då lånet behandlades samt undertecknat låneavtalet får således sägas stå i strid med svensk lag.”. Dessutom misstänker vi att de hänvisat till fel lagparagraf men vill inte vidare uttala oss i frågan utan att själva ha rätt kompetens. Även påståendet att Martina potentiellt skulle vara skadeståndsskyldig kräver precisa lagkunskaper vilka vi är tveksamma att någon av revisorerna besitter, vilket gör att påståendet kan anses som spekulation och upplevas som hotfullt i onödan.

Att revisionen kallar skattmästaren “jävig” är ett mycket märkligt anklagande och det bör istället stå till exempel “den enligt revisionen jäviga ledamoten Martina” (1a raden, 3e stycket, (VI), Revisionsberättelsen). Dessutom visar antagandet till att revisionen ej har någon som helst tillit i att styrelsens ledamöter är valda på ett förtroende och kan förvalta det förtroendet.

Vidare gällande lånet med KGIF, så har revisionen påpekat att KGIF har odemokratiska stadgar vilket är bortom deras tolkningsrätt och bör sättas helt åt sidan i bedömningen.

I (VII) Överskridande av ekonomiska beslutsbefogenheter skriver revisionen att de fått anledning att granska detta område men nämner aldrig vilken den anledningen var. Detta kan ses som ett överstridande av revisionens stadgereglerade befogenheter under §14 Revision. Självklart ska revisionen granska oss, men vi menar att revisionen i mångt och mycket gått för långt i granskningen och att de tagit befogenheter de inte har rätt till.

I väldigt få fall resulterar brott mot interna policys i att en styrelse inte får ansvarsfrihet men i denna revisionsberättelse är det fallet.

Revisionen har även helt bortsett från motiven bakom beslutet att sänka biljetterna – motiv som i detta fall var väldigt viktiga att uppmärksamma.

 

KGIFs styrelse

-Hur kom det sig att Karin Ö och inte ni som förening tog emot lånet från kåren?

Händelsen frågan berör involverar den Amerikanska fotbollsmatchen mellan Kungsholmens Gymnasium och Hersby Gymnasium samt Läroverksfejden. Kungsholmens Cheerleadinglag hade i början på föregående termin visionen att införskaffa Cheerleadingdräkter med syftet att använda dem under framträdanden på skolans olika idrottsliga event. Till en början var det Cheerleadinglaget som skulle köpa in dräkterna, inte KGIF. Martina och Alexandra, båda aktiva inom Elevkåren, köpte in dräkterna och fick den i frågan nämnda personen att skriva under köpet då hen inte ingår i elevkåren. Personen i fråga blev informerad om att hen behövde skriva under då hen var den av de involverade som inte ingick i elevkårens ledning. Lånet involverade två partner, Elevkåren och personen i fråga som agerade utifrån Kungsholmens Gymnasiums Cheerleadinglags vägnar. Frågan berörde därför i stunden inte KGIF. Att personen i fråga från en början fick elevkårens godkännande och uppmaning till att skriva under är i sig ett brott enligt svensk lagstiftning då personen i fråga var 17år och därmed underårig vid tillfället elevkåren lade fram sitt förslag. Personen i fråga visste inte i frågans stund om att hen inte fick underteckna lånet och elevkåren nämnde inget liknande när de fick personen i fråga att underteckna lånet. Är man under 18 år är man att anses som underårig/omyndig enligt lag. Huvudregeln om omyndigas rättshandlingsförmåga regleras i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Där framgår det att den som är underårig inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser om denne inte fått sina föräldrars godkännande.

-Hur förhåller ni er till att revisionen inte anser att era stadgar följer demokratiska principer?

I ett möte med Elevkårens ordförande, Idrottslärare samt KGIF’s styrelse så diskuterades frågan huruvida Event- samt Turneringsansvarig för Kungsholmens Gymnasiums Idrottsförening skulle väljas av medlemmarna eller av valberedningen. Frågan kom till liv i och med den aktuella situationen involverande diverse sociala medier på och utanför skolan och ett beslut togs med detta i åtanke. Det gemensamma beslutet mellan Elevkårens ordförande, idrottslärarna samt KGIF’s styrelse fastslog att valberedningen under årsmötet, utifrån godkännande av Elevkåren samt Idrottslärarna, hade rätt att välja Event- och Turneringsansvarig inför kommande läsår.

-Övriga kommentarer?

Sedan att använda uttrycket “KGIF’s cheerleadinglag”, förargade oss i KGIF då det ska vara klart för alla medlemmar i denna skola att alla skollag representerar Kungsholmens Gymnasium. KGIF är väldigt involverade i att hjälpa diverse idrottslag i skolan och tar inte på sig titeln av att kröna de “KGIF’s lag”. Hade så varit fallet hade eventet hetat “KGIF mot Hersby”, Läroverksfejdens idrottsevenemang hade varit KGIF’s samt turneringar skollagen deltar i hade varit KGIF’s vinster inte skolans. Det vi syftar på är att det som förts är ett ovårdat och ansvarslöst val av ord.

 

Temisan

-Vad kan ha varit anledningen till att ni, enligt revisionen, inte lyckats följa principprogrammet?

Påståendet att vi ignorerar principprogrammet känns felaktig då det tidigare i revisionsberättelsen står att vi utfört delar av principprogrammet exemplariskt. Den bilden stämmer bättre med vår uppfattning, då vi har gjort satsningar inom principprogrammet som till exempel att vi ska vara ekonomiskt självgående (som ett nytt avtal med ABC-gruppen samt att söka mer sponsring och finansiering från externa parter) och att ge medlemmar fler möjligheter än tidigare att engagera sig. Däremot är det sant att vi kunde gjort mer på de andra punkterna.

Att följa hela principprogrammet innebär samtidigt ett långsiktigt och omfattande arbete och det tar tid att bygga upp en organisation som klarar av att tillfredsställa alla krav som ställs. Det är ofta i efterhand som det går att se var arbetet kunde förstärkts. Vi tar med oss detta och tror att med rätt vägledning från både oss och revisorerna kan nästa styrelse ha möjlighet  att uppfylla de delar av principprogrammet som vi inte lyckats med. Kritiken som framförts gör trots allt mest nytta i framtiden.

-Specifikt, varför har inte större satsningar gjorts för att marknadsföra solidaritetsfonden?

Under året har vi gjort tolkningen att vi marknadsför solidaritetsfonden bäst genom att vi personligen rekommenderat den till medlemmar som kommit med klagomål om priser, samt även uppmärksammat den i kvartalsredovisningarna. Ansökningsprocessen är definitivt något vi kan utvärdera mer. Att revisionen kritiserar oss för att ingen medlem har använt den är orimligt eftersom det inte finns några som helst krav på att pengar ska betalas ut från den till medlemmar..

-I vilken utsträckning var du medveten om problematiken kring de ekonomiska besluten kring (1) lånet till KGIF och (2) sänkningen av biljettpriset till 150 kronor?

Jag var inte medveten om att vi som styrelse både fick och borde ha dragit in skattmästares rösträtt på styrelsemötet medan vi beslutade om avtalet. Lånet till KGIF var ett förslag som styrelsen röstade igenom och beslutet var oberoende av det faktum att skattmästare kan ha ansetts varit jävig i frågan. Jag satt inte på tillräckliga kunskaper om avtalsskrivning när avtalet skrevs vilket är anledningen till att jag inte såg de mistagen som fanns i avtalet.

Sänkningen av biljettpriset var ett beslut som inte skedde regelrätt men som i grunden stöttades av alla förtroendevalda (dvs både styrelsen och ledningsgruppen). Att beslutet togs snabbt och utanför protokoll är synd då det som sagt var något vi i ledningen var ense om och borde ha röstat igenom på ledningsgruppsmötet då förslaget togs upp.

-Vad kommer ni att göra härnäst?

Ledningen och styrelsen har tagit till sig av kritiken och vi känner oss alla förvånade och bestörta över att två personer, där jag är en av dem, hängs ut som direkt ansvariga för beslut som vi alla jobbat gemensamt med. Vi hoppas kunna klargöra att vi hela tiden har tagit till oss kritik och förbättrat arbetet med kåren. Nu vill vi se till att sköta överlämnningen till nästa styrelse på bästa sätt, och ge dem chansen att lyckas ännu bättre än vi gjort.

Vi hoppas att vi kan få medlemmarnas förtroende på årsmötet och rösta igenom ansvarsfrihet för alla i styrelsen och inte märka ut två personer för deras enskilda misstag när både ekonomin och verksamheten varit framgångsrik.

-Hur ser du på att revisorerna yrkar på att inte bevilja dig och skattmästare Martina ansvarsfrihet?

Först och främst är det beklagligt att revisorerna anser att vi som individuella styrelseledamöter gjort så pass allvarliga fel att de inte vill ge oss ansvarsfrihet. Det är viktigt i detta läge att påminna om att de fel som påpekats inte skett avsiktligt, med syfte att skada kåren, utan att de skett av okunskap i arbetet som förtroendevald, eller att vi inte uppnått vissa mål. I stadgar står det tydligt att det  är Elevkårstyrelsens ansvar att hålla god ordning på ekonomin och se till att årsmötesbelsut verkställs och inte enskilda ledamöter (Stadgan §10 mom 4).

Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna (utifrån den informationen de fått ta del av) godkänner styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret. Det är ovanligt att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet och ännu mer ovanligt att enskilda individer inte beviljas ansvarsfrihet.

Om detta sker innebär det att en polisanmälan eller stämning behöver ske (och även att det finns grunder som detta kan göras på), eller att årsmötet formulerar vad det är som krävs av styrelsen eller ledamoten för att få ansvarsfrihet. Samtidigt vore det väldigt komplicerat för en enskild individ att utföra det som skulle krävas av denne utan en styrelse att ta beslut med.

Det är många känslor som jag med hela ledningen vill reda ut, för i det stora hela har vi haft ett lyckat år för kåren och det känns fel  att det blir stort fokus på några enskilda misstag. Vi har i styrelsearbetet hela tiden arbetat med feedback och rättat till misstag som skett, och det gäller även de fel som revisionen tagit upp – fel som vi har diskuterat tillsammans och lärt oss av.

Det känns därför underligt att vi två hängs ut, då vi i styrelsen och ledningen jobbat som en grupp. Som det är formulerat är det en onödigt stark markering.

-Övriga kommentarer?

Det revisionen markerat på har uppmärksammats av ledningen och vi har haft många tuffa samtal med med dem och inom ledningen. Nu hoppas vi att årsmötet kan förstå att misstagen visserligen är allvarliga, men inte skadat kåren och inte ska kasta en skugga över alla de framsteg vi har gjort.

Kårarbete ska vara en läroprocess och allt arbete är frivilligt. Vi som satsat ett helt år på kårarbete har alltid medlemmarnas bästa i fokus och det är nästan omöjlig att några misstag trots allt sker – men är det fel som inte åsamkat skada eller brist på förtroende från medlemmarna föreslås årsmötet ge hela styrelsen ansvarsfrihet.

Vi hoppas att årsmötet inte följer deras rekommendation utan ger oss, och hela styrelsen ansvarsfrihet. Jag tror det är en viktig signal för nästa kår, att misstag synliggörs och reds ut, men att de inte ska följa med enskilda medlemmar i framtiden.

 

Martina
-I vilken utsträckning var du medveten om problematiken kring de ekonomiska besluten kring (1) lånet till KGIF och (2) sänkningen av biljettpriset till 150 kronor?

Det var mycket jag inte fått kunskap om vid mina överlämningsmöten där föregående skattmästare skulle lära mig allt han kunde om jobbet, och det är mycket jag fått lära mig på egen hand, precis som de flesta i ledningen.
Till exempel har jag och resten av styrelsen inte varit kunniga i hur man skriver ett professionellt avtal, och då vi inte menade något illa med avtalet och då båda parter var klara med vad som gällde, så var det brist i något ordval samt att det inte specifikt stod i avtalet att lånet gjordes med cheerleading laget, även fast det tydligt uppges i protokollet från styrelsemötet där beslutet om lånet togs. Ett annat exempel på bristande kunskap är av ordet jävighet, som jag nyligen fått lära mig, därför satt jag med på mötet när beslutet om lånet togs. Men personligen trodde jag inte att det skulle vara ett problem då jag inte kunde ta ett beslut utan resten av styrelsen och resten av styrelsen röstade för lånet.
Även sänkningen av biljettpriset stod hela styrelsen och även ledningen för. Vi hade diskuterat att sänka biljettpriset redan på sommarmötet men röstade igenom ett högre pris för att säkerställa att budgeten gick ihop. Senare, närmare inpå insparken, insåg vi att budgeten skulle resultera i ett högre resultat och eftersom alla hade varit enade om det sänkta biljettpriset så beslutades det över telefon med ordförande för sociala utskottet.
Detta beslut, precis som lånet, har inte gjort någon direkt skada på elevkåren, problemet var att det inte gjordes tillräckligt formellt.

-Hur ser du på att revisorerna yrkar på att inte bevilja dig och ordförande Temisan ansvarsfrihet?
Jag ser självklart allvarligt på det, och det har diskuterats med ledningen, erfarna vuxna, Sveriges elevkår samt utbildade revisorer, där alla är enade om att revisionsberättelsen och jag anser att deras beslut var alldeles för hårt. För mer förklaring till min och ledningens ställning gällande ansvarsfrihet hänvisar jag till styrelsens och Temisans svar.

Vad blev vinsten blev efter amerkaniska fotbollen, hur mycket som tillföll kgif? Och är lånet återbetalat?

Alla siffror står i dokumentet, men det var över 1000kr i vinst. Eftersom vi inte fått fakturan från Lidingö stad (i princip alla kostnader för eventet) så vet vi inte än hur mycket vi kommer gå i vinst med. Men om fakturan ligger på under det som beräknats [med vinsten 1000 kr] eller inte alls kommer (eftersom den inte kommit på flera månader) så blir vinsten oerhört mycket större för både elevkåren samt kgif. Cheerleaders har även själva betalat en del för dräkterna så för tillfället väntas fakturan för att kunna veta om hela lånet kan betalas tillbaka eller ej. Just nu är det ca 4000kr att betala kvar av lånet. Men de pengarna kommer komma tillbaka till elevkåren med säkerhet.

Vilka är det som betalar tillbaka skulden?

Den har betalats tillbaka av cheerleaders och vinsten från kgif, om pengar behövs betalas tillbaka efter fakturan från AMF kommer vi behöva lösa det där kgif förmodligen kommer betala en del från vinsten från nästa års amerikanska fotbollsmatch. Detta kommer vi diskutera mer när och om vi får fakturan hur exakt det blir.

-Övriga kommentarer?

Jag, och resten av ledningen, började i elevkåren med knappt någon tidigare kunskap. Revisorerna har en vecka före årsmötet tagit upp saker som beslutats på fel sätt, och förväntat oss att kunna det när vi varken fick lärdomen av det vid våra överlämningsmöten (som många av revisorerna var ansvariga för då de satt i förra ledningen). Genom elevkåren bildar man erfarenhet och besitter i de flesta fallen inte på den i förväg.
Jag vet att det har begåtts misstag och hade självklart undvikt dem om jag vetat bättre. Men nu har de skett, och jag ångrar att besluten inte skett i enlighet med rätt formalia. Men eftersom lånet och det sänkta biljettpriset på insparken inte haft någon stor påverkan på elevkårens verksamhet i sin helhe och slutresultat, så borde jag trots misstagen få ansvarsfrihet.

 


By , and