Föredragningslista årsmötet 2021

By on March 12, 2021 in Uncategorized

Föredragningslista för KZINEs årsmöte den 30 mars 2021

1. Mötet öppnas
2. Mötets formalia
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av mötesjusterare
4. Fastställande av dagordning
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Upprättande av röstlängd
5. Presentation av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
6. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
7. Propositioner
8. Motioner
9. Val av styrelse
1. Val av ordförande
2. Val av övriga styrelsemedlemmar
10.Val av valberedning 11. Val av revisorer
12. Mötet avslutas


By