Reviderade stadgar

By on March 24, 2021 in Uncategorized

På det senaste extrainsatta årsmötet reviderades stadgarna, här är den uppdaterade listan i fullo

Stadgar för KZINE                                                                                    Org.nummer: 802433-5658

(reviderade 24/11-2020)

Kapitel 1: Definition

§1 Föreningen KZINE är en ideell förening i enlighet med Regeringsformen 2 kapitel §1:5.

§2 Detta dokument är föreningen KZINE:s officiella stadgar, antagna vid årsmöte den 6 februari 2005.

§3 Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§4 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

Kapitel 2: Föreningens syfte

§1 Föreningens syfte som en allmännyttig ideell förening är att producera den tvåspråkiga

medieplattformen KZINE.

§2 Föreningens syfte är att främja tvåspråkighet, yttrandefrihet och åsiktsutbyte genom ett

journalistiskt arbete.

Kapitel 3: Föreningens struktur

§1 Föreningens löpande verksamhet utförs av medarbetare under ledning av föreningsstyrelsen som definieras i kapitel 4-5.

Kapitel 4: Medlemmar

§1 Som medlem i föreningen räknas varje person som är nedtecknad i föreningens officiella medlemsmatrikel.

§1:1 Föreningens medlemsmatrikel förvaltas av föreningens webbansvarig.

§2 Behörighet till medlemskap i föreningen tillkommer elever inskrivna vid Kungsholmens

Gymnasium/Stockholms Musikgymnasium.

§2:1 Undantag från §2 kan ske, om synnerliga skäl föreligger. Sådana beslut tas i första hand av styrelsen. En majoritet av alla medlemmar måste dock vara inskrivna vid Kungsholmens Gymnasium.

§3 Medlemskap uppnås genom att man registrerar sig i formuläret på hemsidan.

§4 Utträde ur föreningen sker efter skriftligt meddelande till en styrelsemedlem.

§5 Varje person nedtecknad i föreningens medlemsmatrikel äger rätt att närvara vid årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte.

§6 Endast då medlem öppet motverkar det syfte för föreningen som finns nedtecknat i dessa

stadgar eller hemsidans användarvillkor, äger styrelsen rätt att utesluta aktuell medlem.

§7 Medlemskap i föreningen upphör efter tre år från datumet då medlem går med i föreningen.

§8 När en medlem lämnar föreningen ska personuppgifter av den medlemmen tas bort i enlighet med GDPR.

Kapitel 5: Styrelse

§1 Föreningsordförande är ytterst ansvarig inför föreningens medlemmar att dessa stadgar i sin helhet följs inom all verksamhet som genomförs i föreningens namn.

§2 Följande befattningshavare skall väljas på årsmötet och ingår automatiskt i styrelsen:

Föreningsordförande, engelsk chefredaktör, svensk chefredaktör,

fotograf tillika videoredaktör, radioredaktör, designansvarig, ekonomiansvarig, sekreterare samt webbansvarig.

§2:1 Om synnerliga skäl föreligger kan en post delas. Posten kan antingen delas, alternativt kan den som redan sitter behålla sin post medan den nya postinnehavaren får titeln biträdande.

§2:2 Om inte alla poster tillsätts vid årsmötet så erhåller styrelsen rätten att vid styrelsemöten utse tillfälliga styrelsemedlemmar till nästa årsmöte. Dessa tillfälliga styrelsemedlemmar har icke rösträtt på styrelsemöten.

§2:3 Om inte alla poster fylls så ansvarar styrelsen för att delegera ut uppgifterna för att fullfölja de vakanta posternas jobb.

§3 Föreningsordförande har utslagsröst i styrelsen.

§4 Alla styrelsemedlemmar behåller automatiskt sin plats mellan två på varandra följande

årsmöten men måste sedan kandidera till styrelsen igen för att eventuellt bli omvald.

§5 Styrelsen skall i den mån det är möjligt ha ett enskilt sammanträde minst en gång per

kalendermånad.

§6 Styrelsemedlemmar svarar för att närvara på minst 70% av styrelsemötena. Om detta ej uppfylls kan vilken medlem som helst kräva omval av posten. Detta kan ske på ordinarie föreningsmöte.

§6:1 Föreningsordförande tillika ansvarig utgivare får för kontroll av hemsidans resurser åtkomst till servern på samma sätt som webbansvarig i §7. Ansvarig utgivare har dock inte tillåtelse att lägga till filer på KZINE:s server i större utsträckning än ordinarie medlem.

§7 KZINE ger av årsmötet vald webbansvarig fullmakt till full tillgänglighet gällande KZINEs

hemsida och server. Större uppdateringar måste dock ske i enlighet med styrelsebeslut. Utöver detta kan även styrelsen när som helst delegera eller dra tillbaka fullmakt till andra personer gällande alla eller delar av servertillgängligheten när den så finner det lämpligt.

§8 Avgående styrelsemedlemmar får tilldelas en plats med sitt namn och tillträdes- och avgångsår på hemsidan.

§9 En styrelsemedlem får inte samtidigt ha ett förtroendeuppdrag, utöver valberedare eller revisor, i Kungsholmens Gymnasiums Elevkår (Org. nr: 802452-243).

§10 En majoritet i styrelsen erhåller rätten att utesluta styrelsemedlemmar förutom föreningsordförande som inte uppfyller sina uppgifter.

Kapitel 6: Årsmöte

§1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§2 Föreningens årsmöte skall hållas någon gång under vårterminen, dock senast 31:a mars.

§3 Årsmötet ska hållas i Stockholm.

§4 Föreningens årsmöte skall med tid och plats utlysas minst 10 skoldagar innan mötet. Bland annat måste årsmötet utlysas på föreningens hemsida.

§5 Till föreningens årsmöte skall finnas en föredragningslista utarbetad av styrelsen.

§5:1 Föredragningslistan skall vara årsmötets arbetsordning.

§5:2 Föredragningslistan skall föras offentlig i samband med årsmötets utlysande.

§5:3 Föredragningslistan skall se ut som följer:

1. Mötet öppnas

2. Mötets formalia

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Val av mötesjusterare

4. Fastställande av dagordning

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

4. Upprättande av röstlängd

5. Presentation av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

6. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

7. Propositioner

8. Motioner

9. Val av styrelse

1. Val av ordförande

2. Val av övriga styrelsemedlemmar

10.Val av valberedning

11. Val av revisorer

12. Mötet avslutas

§6 Minst fem av föreningens medlemmar utöver styrelsen måste närvara vid årsmötet för att det skall anses vara beslutande.

Kapitel 7: Extrainsatt årsmöte

§1 Eventuellt kan styrelsen, revisorer eller minst 10% av föreningens medlemmar kalla till ett extrainsatt årsmöte tidigare än vad som angetts i kapitel 6 §2 om det anses vara av särskild vikt. Det extrainsatta årsmötet måste då besluta om denna anledning är legitim för att påskynda årsmötet under föredragningspunkten “Mötets formalia”.

§1:1 Vad som i dessa stadgar behandlat årsmöte skall även gälla extra årsmöte med undantag av kapitel 6 §2. 

Kapitel 8: Valberedningen

§1 Valberedningen väljs av årsmötet, och kan ej bestå av styrelsemedlemmar som sitter under det kommande verksamhetsåret.

§1:1 Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår.

§1:2 Valberedningen måste överväga alla kandidaturer på samma villkor innan ordinarie årsmöte och motivera sitt förslag till ny styrelse.

Kapitel 9: Revision

§1 En till tre (1-3) revisorer väljs av årsmötet, och kan ej bestå av styrelsemedlemmar som sitter under det kommande verksamhetsåret.

§2 Revisorerna ska se till att stadgan följs, samt granska styrelsens verksamhet, ekonomiska berättelse och hantering av föreningens räkenskaper.

§3 Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse minst tre (3) skoldagar innan årsmöte.

§4 Revisorerna har oinskränkbar närvarorätt och yttranderätt vid årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte.

§5 Revisorerna har oinskränkt tillgång till all information inom föreningen, bland annat handlingar, samt rätt till i realtid insyn i föreningens bankkonto.

§6 Revisorernas dom angående huruvida stadgarna har följts eller inte är slutgiltig.

§7 Om revisorerna finner några som helst oegentligheter måste de snarast informera föreningens medlemmar, bland annat via föreningens medier och hemsida.

§8 Om revisorerna finner oegentligheter som på allvar skadar föreningens intressen (bland dessa inkluderat men inte begränsat till: grova stadgebrott, ekonomisk förskingring, otillbörlig skuldsättning, ingående av grovt ofördelaktiga avtal, välgrundade misstankar om jäv, förhalning av föreningens offentlighetsprincip, utbredd inaktivitet, användande av föreningens resurser för egen vinnings skull) har revisorerna rätt att utlysa extrainsatt årsmöte enligt kapitel 7 och tills dess fullmakt för att att i största möjliga mån minska skadans utsträckning.

Kapitel 10: Ekonomi och verksamhet

§1 Föreningens verksamhetsår löper mellan två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§2 Ekonomiska transaktioner sker av vald ekonomiansvarig eller förmyndare för denne definierad i dessa stadgar.

§2:1 I krissituationer kan styrelsens övriga medlemmar bevilja transaktioner som godkänts av styrelsen under förutsättning att ekonomiansvarig är otillräcklig.

§3 Ekonomiansvarig eller föreningsordförande tecknar firma i förening.

§4 Ekonomiansvarig svarar för att en ekonomisk överblick kommer årsmötet tillhanda.

§5 Samtliga handlingar i föreningen ska för medlemmarna vara offentliga, vid förfrågan ska en medlem inom kortast möjliga tid kunna ta del av en handling.

§6 En medlem endast kan nekas en handling som fastställs i §5 om en 2/3 majoritet av styrelsen finner att utlämnandet skulle innebära stora negativa konsekvenser för KZINE:s verksamhet.

§6:1 En medlem som blivit nekad en handling har rätt att överklaga styrelsens beslut till revisorerna, som då måste behandla ärendet inom kort. Revisorernas beslut i ärendet står sedan över styrelsens beslut.

§7 Styrelsen är ytterst ansvarig för ekonomin och verksamheten.

Kapitel 11: Tolkning av beslut

§1 För att motioner som avser förändring av stadgar eller avsättande av styrelsemedlem krävs 2/3 majoritet på årsmöte.

§1:1 Motioner som avser ändring av kapitel 1-3 kräver enhällighet på ett årsmöte eller 9/10 majoritet på två årsmöten med minst tre månaders mellanrum.

§1:2 Då föreningen beslutat att avsätta en styrelsemedlem skall mötesordföranden utlysa personval av ny styrelsemedlem.

§2 Vid personval till styrelse skall den kandidat som får flest röstberättigade medlemmar ställt bakom sig utnämnas till aktuell ansvarspost på föreningens årsmöte.

§2:1 Vid lika röstetal då det finns fler än två kandidater skall de två med högst antal röster ses som potentiella postinnehavare. Alla andra kandidater stryks från listan och en ny omröstning mellan de båda kvarvarande kandidaterna hålls. Om det återigen blir lika röstetal erbjuds kandidaterna att dela på posten, alternativt väljs personen till posten genom lottdragning.

§3 Styrelsebeslut kan upphävas av föreningsbeslut eller årsmötesbeslut. Föreningsbeslut kan upphävas av årsmötesbeslut. Årsmötets beslut är absolut och kan endast upphävas genom ett nytt årsmötesbeslut med minst 3/4 majoritet.


Kapitel 12: Föreningsupplösning och konkurs

§1 För att föreningen ska kunna upplösas eller föras i konkurs måste frågan lyftas i en motion eller proposition till ett årsmöte.

§2 Beslut om upplösning måste tas med minst två tredjedelars majoritet, på två på varandra följande årsmöten.

§3 Beslut om konkursföring måste tas med minst tre fjärdedelars majoritet på ett årsmöte.

§4 Vid upplösning upprättas en fond dit föreningens tillgångar går, efter att eventuella skulder betalats av. Fonden förvaltas av skolledningen på Kungsholmens Gymnasium och skall till fullo hållas tillgänglig för framtida mediaorganisationer på skolan.

§5 Vid konkurs av föreningen gäller ej ovanstående. Då följs endast de bestämmelser där föreningen har sitt säte.
By